Julian Cox from JNC boat builders cutting open a rotten transom

Julian Cox from JNC boat builders cutting open a rotten transom